Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá až 1000 Kč na letní tábory

denisa
Asociace

 

Vážení přátelé!

Na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny je nabídka na příspěvek pro děti na letních táborech.

Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat např. na: Prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami a příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013.

Bližší informace naleznete na: http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-rodina/zdrava-rodina-bonus-2013

Základní podmínky pro vyplacení příspěvku

Podmínkou pro získání příspěvku je pojištění dítěte u VZP (dítě je v den podání žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně). Příspěvky nemohou čerpat osoby vyňaté ze systému veřejného zdravotního pojištění. Bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1x. Výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč). Příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo při vyčerpání limitu.

K žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout). Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím). Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Na telefonický dotaz jsme dostali ještě informaci o vystavených dokladech za tábor - je třeba mít vystavený příjmový doklad od oddílu, organizace na uhrazenou částku za tábor. V případě bezhotovostní platby, je třeba předložit fakturu vystavenou oddílem s razítkem a potvrzením, že byla částka uhrazena (výpisem z účtu, ze kterého byla částka uhrazena, ústřižkem složenky apod.).

 

Ondřej Šejtka