Ekonomické informace - září 2012

Vážení kolegové,


dovolte nejprve krátkou rekapitulaci nejdůležitějších termínů:
- do 10.9. - projekty na rok 2013 - neorganizovaná mládež a zahraniční akce
- do 10.9. - vyúčtování letních táborů
- do 31.10. - vyúčtování dotací obecně
- do 30.11. - nájmy a energie kluboven

Prosíme vás o dodržení termínu. Vyúčtování, která dorazí po tomto datu, vyřídíme uspokojivě jen v případě, že budeme mít ještě volné dotační prostředky.

Letní tábory -  termín odeslání formulářů s vyúčtováním dotace za letní tábory je do 10.9. Dotace budeme posílat na oddílové účty nejdříve v průběhu října. Oddíly, které využijí dotaci na vybavení táborové základny nebo nákup táborového materiálu, musí přiložit kopie dokladů za pořízený materiál k vyúčtování letního tábora. Žádáme vás o dodržení termínu vyúčtování, opožděná vyúčtování nemusí být vyplacena v plné výši, protože na ně již nemusí být dostatek finančních prostředků.

Jarní tábory - dotace za jarní tábory byly poslány během prázdnin. V případě, že některý z oddílů dotaci neobdržel, informujte prosím Alici Pařízkovou na tel 233910486.

Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální akce – akce konané v I. pololetí roku měly termín odeslání do 31.7.2012. Dotační příspěvky za tyto akce budeme, stejně jako v loňském roce, budeme posílat až po odeslání dotací za tábory a za PD Výpravy. Předpokládáme, že to bude možné nejdříve koncem října. V případě, že nebudeme schopni uspokojit všechny vaše požadavky, budeme přihlížet k již vyplaceným dotacím a uspokojíme přednostně ty oddíly, které ještě žádnou dotaci nečerpaly. Žádosti o dotace za akce konané od července do října, a které nemáte uvedeny v PD I-Výpravy, posílejte prosím nejpozději do 31.10.2012. I zde platí, že dotace budeme posílat nejdříve až koncem října. Připomínáme, že uvedené akce musí proběhnout na území ČR a dotace se vztahuje jen na účastníky od 6 do 26 let.

 Výchovné akce -  stále je možnost získat dotaci na vaše akce. Nezapomeňte prosím dodržet  podmínky pro získání této dotace - akce musí být opravdu výchovná a je třeba to rozepsat v komentáři akce. Pozor na akce vodácké a lyžařské – svou povahou patří do víkendových akcí a jsou akceptovatelné spíše v zelených víkendech. Jen lyžařské konané pod odborným vedením s prokazatelně výchovnou náplní lze zařadit k výchovným akcím.

– PD I - výpravy  - v příloze máte formulář na proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní akce oddílu – uvádět můžete akce z celého roku. Podmínkou jsou přiložené seznamy účastníků vícedenních akcí s datem narození a adresou bydliště a rozpočtem nákladů, stejným jako u jednotlivých akcí.  Formulář pošlete prosím nejpozději do  31.10. na ústředí.  Ještě jednou upozorňujeme, že do dotační částky mohou být započítáni jen účastníci od 6 do 26 let.Další podmínky jsou uvedeny na formuláři.

 Nájmy kluboven – předpokládáme stejné podmínky jako v minulých letech. Dotace bude letos velmi pravděpodobně vyhlášena opět v průběhu listopadu, výzvu zveřejníme na našich webových stránkách. Připomínáme, že můžeme přispět jen na takové nájmy, případně energie, které prokážete již dokončeným vyúčtováním. Nikoliv oproti zálohovým fakturám! Do celkových nákladů lze započítat jen vyúčtované a uhrazené částky. Změna termínu na vyúčtování záloh ke konci roku je možná, pokud se obrníte velkou dávkou trpělivosti a houževnatosti při jednání s dodavateli energií. Podle naší zkušenosti je třeba se nejprve zaregistrovat na webových stránkách dodavatelů energií a po obdržení přístupového hesla je možné o změnu termínu požádat. Uspokojovat vaše požadavky budeme tak, jak jen to bude možné.      

Projekty na rok 2013

– Projekt  „Zahraniční 2013“ – termín odeslání žádosti je nejpozději do 10.9.2012. Podmínky pro vycestování i pro pobyt zahraničních účastníků u nás jsou stále stejné. Dotace je určena pro děti a mládež od 10 do 26 let, délka akce musí být minimálně 5 a maximálně 14 dnů, dotace může být maximálně 50% nejlevnějšího způsobu dopravy. Pro zahraniční účastníky je dotace 250,- Kč na účastníka za den a nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů. V případě, že oddíl vycestuje do zahraničí a ve stejném roce reciproční partner nepřijede, je třeba prokázat reciprocitu. Může to být smlouva mezi organizacemi o vzájemných návštěvách nebo například „zvací“ dopis s uvedením místa a termínu pobytu jak českých dětí, tak i děti partnerské organizace v ČR a s rozpisem programu návštěvy. Reciprocitu prosím doložte u výměnných zahraničních akcí uvedením kontaktu na partnera.
Pokud Váš oddíl uvažuje o účasti v delegaci dětí a mládeže, která naplňuje např. naše mezinárodní závazky (při partnerství se Slovenskem, Německem, Rakouskem,…), prosíme, abyste tuto formu zahraniční akce v úvodu Vaší žádosti zdůraznili. Vzhledem ke krácení dotací všeobecně, se MŠMT chce vyvarovat dotování akcí rekreačního charakteru a podporovat jen takové zahraniční akce, kde se jedná o zastupování nebo reprezentaci dětí a mládeže ČR, našeho spolku, a které nemají JEN rekreační charakter. V příloze je formulář na zařazení akce do projektu na rok 2013. Každá část výměny má jednu stránku. Věnujte prosím pozornost popisu a zhodnocení akce a rozepište se také podrobněji u programu akce. V případě, že oddíl vycestuje v průběhu školního roku, přiložte souhlas vedení školy s uvolněním žáků z výuky.

- Projekt – „Neorganizovaná mládež  2013“ - termín na odeslání žádostí je do 10.9. 2012. Pravidla jsou stejná jako v minulých letech. Všeobecně – akce by měly být pravidelně, alespoň 1x měsíčně, musí proběhnout na území ČR a nelze sem zařadit tábory. Na formuláři je třeba podrobněji rozepsat náklady. Znamená to konkretizovat jednotlivé položky a uvést jejich předpokládanou cenu. Věnujte prosím pozornost jak popisu a zhodnocení akcí, tak také rozepište podrobněji i program jednotlivých akcí. U materiálu, který převyšuje hodnotu 40 000,- a tím patří do investičních nákladů, nelze žádat o dotaci. Oddíly, které budou mít požadavky na mzdy nebo na dohody o provedení práce, musí přiložit jmenný seznam příjemců mezd a výši buď hrubé mzdy nebo dohody včetně konkrétně odvedené práce.  Upozorňujeme, že mzdové požadavky akceptuje ministerstvo spíše výjimečně a že první „síto“ provádí už naše ústředí.