Mimořádný dotační program na podporu mezinárodního dobrovolnictví

Vážení kolegové,

zdravíme před Velikonocemi a dovolujeme si upozornit na projekt vyhlášený Ministerstvem školství, který je určen na podporu mezinárodního dobrovolnictví.

O co jde?

V rámci tohoto projektu lze podpořit propojování příhraničních dobrovolnických aktivit mládeže.

Lze podpořit rozvoj kapacit našich spolků pracujících s mládeží v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Níže uvádíme podmínky stanovené Ministerstvem školství.

Vloni jsme tento projekt úspěšně podali na přeshraniční aktivity Zlatých Šípů a pořádání mezinárodních turistických závodů.

Pokud byste měli zájem se projektu zúčastnit, sdělte nám to prosím na

email: omanek@a-tom.cz, alpa@a-tom.cz a to do středy

16. dubna do 12:00. Všechny potřebné podklady k projektu bychom od vás museli mít v úterý

22. dubna do 16:00. Je nám jasné, že to je šibeničně krátký termín, ale jinou možnost nemáme. Zpracujeme jen takové podklady, které budou smysluplné a které budete schopni na požádání – obratem- doplnit v řádu několika hodin.

Jak je tento program vymezen? Ministerstvo školství píše:

 

Článek 1

Základní vymezení a cíl programu

      (1) Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k následujícím typům:

a)    občanská sdružení, zřízená do nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

b)   spolky, vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb.

c)    obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

d)   ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,

e)    účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají zdravotní, kulturní, vzdělávací nebo sociální činnost.

 

        (2) Cílem programu je:

a)    Vytvořit více příležitostí pro mezinárodní dobrovolnické aktivity mladých lidí.

b)   Podpořit propojování příhraničních komunit prostřednictvím dobrovolnických aktivit mládeže.

c)    Rozvinout kapacity NNO pracujících s dětmi a mládeží v oblasti mezinárodního dobrovolnictví.

 

Způsobilé akce programu jsou:

a)    Výměnné pobyty (nemusí být reciproční) mladých dobrovolníků z ČR a ostatních zemí Evropské unie (individuální i skupinové, krátkodobé i dlouhodobé).

b)   Přeshraniční iniciativy a setkávání mládeže s jasným dopadem na místní komunity.

c)    Přeshraniční setkávání a síťování NNO pracujících s mladými dobrovolníky a jejich pracovníky.

d)   Navazování nových a rozvoj stávajících partnerství NNO pracujících s mládeží přes hranice za účelem rozvoje přeshraniční výměny mladých dobrovolníků.

e)    Plánování a příprava dobrovolnických projektů se zahraničními partnery.

f)    Zvyšování kvalifikace a rozvoj kompetencí pracovníků NNO pracujících s mládeží pro práci s dobrovolníky v mezinárodním kontextu.

 

       (3) Program je určen pouze pro NNO dětí a mládeže a NNO pracující s dětmi a mládeží. Činnost s dětmi a mládeží musí být součástí stanov nebo jiných zřizovacích listin.

 

       (4) Podmínkou pro získání dotace je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

 

       (5) Jako partneři se mohou do projektu zapojit i jiné organizace (neziskové, státní, soukromé), ale žádost musí za dané partnerství podávat organizace, která je oprávněna žádat v dotačních programech vyhlašovaných MŠMT, odborem pro mládež.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

K čemu lze finance použít a k čemu ne?

Využití finančních prostředků:

Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účely vymezené v rozhodnutí (mzdové prostředky, ostatní neinvestiční výdaje). Dotace se poskytuje na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.

a)        Dotaci nelze použít na :

1.          úhradu výdajů na pohoštění,

2.          dary a ceny,

3.          úhradu pořízení investičního majetku,

4.          platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky,

5.          výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci,

6.          nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,

7.          nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,

8.          leasing,

9.          financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,

10.    úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,

11.    úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,

12.    úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,

13.    úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (OPPP) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu,

14.    vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží
a jejím organizačním zajištění.

b)  Omezení čerpání dotace

1.    Na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 20% z poskytnuté dotace. Mezi provozní náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, tisk materiálů pro nižší články, kancelářský materiál, propagace, materiál na opravu a údržbu, oprava a údržba kluboven a zařízení NNO, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, místní vyhláškou stanovené poplatky (např. likvidace odpadu, apod.). Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně specifikovány v rozpočtu.

2.    Na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě (do 18 let) a den. Podmínkou je, že tábor je součástí celoroční pravidelné činnosti NNO. Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů podle článku IX. Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011-2015)[1]. Finanční prostředky lze čerpat pouze na tábory konané na území členských států EU.

3.    Náklady na zahraniční služební cesty, přijímání a vysílání delegací dětí a mládeže prostřednictvím NNO, vyplývající z mezinárodních úmluv, mezivládních dohod nelze čerpat v rámci této výzvy.

 

            (4) Další vymezení účelu dotace:

a)    projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a dalších zdrojů. Pokud je financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu,

b)   pokud NNO nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, je daň z přidané hodnoty jejím způsobilým výdajem a jako osoba, která náklady na daň z přidané hodnoty nese výlučně a konečně, může tuto daň z dotace uhradit,

c)    NNO, která čerpá státní dotace, je povinna vést podvojné účetnictví podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

d)   NNO je povinna dodržet parametry schváleného projektu. Jakékoliv změny v projektu lze provádět pouze na základě písemného souhlasu odboru pro mládež ministerstva,

e)    poskytnutí dotace dle tohoto programu nezakládá nárok příjemci na poskytnutí dotace v následujících letech.


Podrobnější informace naleznete na:

http://www.msmt.cz/file/33443/

 

 


Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Prosíme odpovězte na otázku, jde o prevenci proti robotům a spamu